V Montessori používáme mnoho zajímavých slov. Slova nás baví, rádi je používáme a pokud jste v Montessori nováček, můžete se podívat na jednoduché vysvětlení, co se pro nás za kterým slovem skrývá. Protože obsah za slovy je pro každého trochu jiný a jedinečný, připravili jsme pro vás malé vysvětlení. Najděte si slovo, které vás zajímá.

A
Absorbující mysl

Jedinečná mysl dítěte do šesti let schopná nasát jako houba vše kolem sebe (jazyk, pohyby, emoce, přesvědčení, atd.), a to všechno snadno a bez úsilí. Současná neurologie ji nazývá plasticita mozku.

Adaptace

Specifická schopnost dětí do šesti let a jejich absorbující mysli přizpůsobit se místu a času, kde se narodily. Je to proces, kdy malé dítě absorbuje kulturu dané země, zvyky, přesvědčení a postoje lidí ve společnosti a to sv...  více >

Analýza pohybů

Technika využívaná Montessori průvodci. Pokud dospělý ukazuje dítěti složitější činnost, rozfázuje své pohyby do jednotlivých kroků tak, aby jeho pohyby byly pomalé, přesné a koordinované. Rozfázování na jednotlivé kroky pomá...  více >

B
Body zájmu

Montessori si uvědomila, že děti tráví příliš dlouhou dobu u složitějších úkolů nebo se jim stává, že velmi rychle selžou při zvládání nezbytných detailů, a to pak zastaví jejich zájem o činnost jako takovou. Navrhla, aby do ...  více >

C
Cyklus aktivit (opakování)

Pokud malé děti zaujme určitá činnost, mají sklony ji opakovat mnohokrát dokola a bez zdánlivého důvodu. Činnost zpravidla ukončí až tehdy, jsou-li vnitřně nasyceny. Po ukončení bývají zpravidla velmi radostné, odpočaté a spo...  více >

D
Dům dětí

(Casa dei Bambini, The Children’s House). Italské slovo pro místo, kde se pohybují a rozvíjí děti v období 3-6 let, tj. Montessori školka. Vše, co je pro rozvoj osobností dětí důležité, je součástí připraveného prostředí...  více >

E
Elipsa

Elipsa je rovnovážné cvičení vedoucí k rozvoji vědomého pohybu, k soustředění a rozvoji vůle. V každé montessoriovské třídě pro předškolní věk najdete nějakou linii na tříbení pohybu a rovnováhy. Zpravidla je ve tvaru elipsy....  více >

Exploze v učení

Vývoj člověka neprobíhá zpravidla pomalu a rovnoměrně, osvojení si určitých dovedností přichází náhle, někdy téměř přes noc a s velkou intenzitou. Tyto exploze jsou většinou náhlou vnější manifestací dlouhého vnitřního proces...  více >

F
Falešná únava

Fenomén pozorovaný při práci dětí do šesti let, kdy kolem 10 hodiny dopoledne můžeme pozorovat, že děti ztrácí zájem o práci, začínají se chovat více chaoticky, hladina hluku ve třídě se zvyšuje. Může se zdát, že děti jsou un...  více >

I
Izolace obtížnosti

Před ukázkou dítěti si Montessori průvodce dobře zanalyzuje činnost, kterou chce dítěti ukázat. Proces či pohyby, které mohou působit určité obtížnosti, jsou izolovány a děti se je učí postupně. Například jednoduchý pohyb - s...  více >

K
Kontrola chyby

Způsob poskytování průběžné zpětné vazby. Každá Montessori aktivita poskytuje dítěti nějakou formou vlastní kontrolu jeho chyb. To dává kontrolu do rukou toho, kdo se učí a není třeba zásahu někoho zvnějšku. Možnost kontrolov...  více >

Koordinace pohybů

Jeden z obrovských vývojových úkolů dětí v období raného dětství. Skrze vlastní aktivitu (!), nikoliv skrze aktivitu druhých (!), si dítě tříbí svou svalovou koordinaci a následně získává větší a větší stupeň funkční nezávisl...  více >

Kreativita (představivost)

Představivost v sobě zahrnuje vytvoření si mentální představy něčeho, co není přímo smyslově přítomné. Kreativita je produktem imaginace a je výsledkem mentální rekombinace představ v nové a inovativní podobě. Obě jsou závisl...  více >

L
Lidské tendence

Ústřední myšlenka filosofie Montessori je, že lidské bytosti projevují sklony ke zkoumání, orientaci, komunikaci, k řádu, k abstrakci, představivosti, k činnosti rukou, opakování a sebe-zdokonalování se a k duchovnímu životu....  více >

M
Matematická mysl

Všechny děti světa se rodí s matematickou myslí. To znamená, že mají tendenci se učit věci, které posílí jejich schopnosti zpřesňovat, uspořádávat, pozorovat, poměřovat, porovnávat a klasifikovat. Lidská mysl je přirozeně mat...  více >

Maximální úsilí

Děti mají rádi náročné aktivity, činnosti, které testují jejich schopnosti a poskytují pocit rostoucích sil. Radují se, když mohou jít do činností naplno a s maximálním nasazením. Malé dítě bude nadšeně nosit cokoliv, co je v...  více >

N
Nepřímá příprava

Je to cesta, kterou příroda sama připravuje a rozvíjí inteligenci člověka. V každé činnosti je určitý záměr. Skrze zájem o činnost je mysl dítěte připravována na něco, co bude potřebovat v budoucnu. Tak například děti s oblib...  více >

Normalizace

Pokud mohou děti opakovaně zažívat spontánní soustředěni na aktivitách, které si svobodně a samostatně vybraly, začnou vykazovat charakteristiky zdravého a přirozeného vývoje – lásku k činnostem a k tichu, ukotvení v realitě,...  více >

O
Obohacování slovní zásoby

Malé děti mají neuvěřitelnou schopnost učit se nová slova. Prahnou po učení se novým a novým a hlavně zajímavým slovům – ovoid, hranol, kužel, ... Čím zvláštněji to zní, tím lépe. Nic není problém. Ani když je to německy nebo...  více >

Od jednoduchého ke složitému

Tento princip se uplatňuje v posloupnosti ukázek v Montessori třídách. Nejprve jsou dětem představovány základní koncepty, myšlenky a to v jejich nejjednodušší formě. Jak se děti rozvíjí a rostou, jsou schopnější a schopnější...  více >

Od konkrétního k abstraktnímu

Pokrok od konkrétního k abstraktnímu je jak logický, tak i vývojově vhodný. Dětem jsou postupně prezentovány konkrétní pomůcky a materiály, které představují abstraktní představy, myšlenky či vlastnosti (barva, rozměr). Tím, ...  více >

Od psaní ke čtení

Díky připravenému prostředí a díky senzitivní fází na psaní a čtení v předškolním věku se v Montessori školkách děti zpravidla naučí nejprve psát a poté číst. Moc je baví ve čtyřech letech obtahovat smirková písmena a psát si...  více >

Odchylky

Jsou různé typy chování, které můžeme běžně vidět u dětí, kterým byly na jejich cestě životem kladeny překážky v jejich přirozeném rozvoji. Toto chování bývá běžně označováno a chápáno jako „negativní“ (plaché, zakřiknuté, ag...  více >

P
Pomoc z periferie

Periferie je část dítěte, která přichází do kontaktu s vnější realitou. Dítě nasává vjemy skrze své smysly a skrze pohyby. Pomoc z periferie znamená, že dítěti představujeme aktivity a předměty takovým způsobem, abychom u něk...  více >

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Každý potřebuje mít pocit, že svůj život ovládá a zvládá. Děti přicházejí na svět odkázané na ostatní, a přesto se silnou potřebou být nezávislé na nás dospělých. Naším úkolem není dělat věci za ně, ale pomoci jim, aby je zvládly ...  více >

Poslušnost

Poslušnost se u dětí vyvíjí postupně. Jde o postupný proces dozrávání, jako když se rozvijí květina. Jde o proces vnitřní, a proto hodně malé děti nejsou schopné poslouchat. Naslouchají pouze přirozenostem a zákonitostem svého výv...  více >

Práce

Z evolučního pohledu, dlouhé období dětství existuje proto, aby se děti mohly učit a experimentovat v prostředí osvobozeného od tlaku – v pedagogice se toto období nazývá obdobím her a nápodoby. Navzdory tomu, že mnoho pedago...  více >

Prezentace (ukázka)

Montessori průvodce neučí v tradičním slova smyslu, ale spíše ukazuje dětem nejrůznější předměty, pomůcky a materiály a po ukázce nechává dítě, aby je zkoumalo a objevovalo dále. Dává ukázky, prezentuje. Aby byl efektivní, je...  více >

Průvodce

Marie Montessori měla velmi přísný pohled na roli učitele. Její nároky odpovídají současnému modernímu pohledu na pedagoga, jehož úkoly jsou: připravovat podnětné prostředí pro učení, podporovat děti v samostatnosti a aktivitě, uč...  více >

Psychické embryo

První tři roky života dítěte jsou obdobím obrovské mentální koncentrace a procesu sebeutváření stejně jako se v prvních třech měsících těhotenství utváří tělo a fyzické orgány dítěte v lůně matky. Nyní se tvoří a buduje jeho ...  více >

R
Rozvoj vůle

Vůle, schopnost si vybrat a vědomě se na něco zaměřit, se rozvíjí během první vývojové fáze (0-6 let) a je nutno ji posilovat každodenním procvičováním. Montessori prostředí nabízí mnoho příležitostí pro podporu a rozvoj vůle...  více >

S
Senzitivní období

Specifická a dočasná období zvýšené vnímavosti, kdy jsou děti schopné se učit určitým dovednostem snadno, lehce a bez úsilí. Jsou vnitřně motivované a poháněné zevnitř k určitým aktivitám. Pokud aktivita uspokojuje jejich cit...  více >

Smyslové pomůcky

Smyslové pomůcky byly navrženy tak, aby pomohly dětem v procesu formování a organizování jejich intelektu. Každá z nich je vědecky navržena a izoluje jednu vlastnost – např. barvu, velikost, tvar, atd. Izoluje a zaměřuje pozo...  více >

Socializace

Setkání dětí ve věkově smíšených prostředích nepřipravuje děti o zdravou společenskou zkušenost. Naopak - rozvíjí a tříbí jejich sociální dovednosti - empatii, toleranci, komunikaci, spolupráci i schopnost vyjádřit svůj ...  více >

T
Třídění a párování

Třídění a párování podle určité vlastnosti. Malé děti moc rády třídí a párují (podle barev, tvaru, velikosti, apod.), protože je to nezbytná součást rozvoje jejich intelektu. Montessori třídy nabízí mnoho pomůcek a příležitos...  více >

Tříhodinový pracovní cyklus / volná práce

Díky desetiletím pozorování dětí na celém světě Montessori pochopila, že děti vykazují určité pracovní vzorce, které jsou tak předpověditelné, že se dají dokonce i graficky znázorňovat. Tento cyklus s dvěma vrcholy a jedním ú...  více >

Třístupňová lekce

Známá třístupňová lekce pochází od J.Seguina a je opravdu velmi jednoduchá. Děti se díky ní velmi jednoduše učí nová slova. První stupeň je pojmenování.  To, co má dítě v ruce, dostává jméno. To je krátké. To je dlouhé. ...  více >

V
Věkově smíšené skupiny

Jedním z punců Montessori přístupu k dětem jsou smíšené věkové skupiny dětí. Věková smíšenost je založena na vývojových potřebách dětí v jednotlivých fázích jejich vývoje. Děti se v Montessori potkávají v prostředích 0-1,5; 1...  více >

Velké příběhy

Velké příběhy – jsou základním nástrojem v systému Kosmické výchovy, které vzbuzují dětskou představivost a vyvolávají údiv, vděčnost, úctu a produkují další otázky. Jde o všezahrnující příběhy, které prožitkem a spíše symbol...  více >

Vnitřní disciplína

Slovo disciplína se běžně v Montessori používá bez negativního zabarvení a v dobře vedené Montessori třídě není výsledkem kontroly učitele ani není založeno na odměnách a trestech zvnějšku. Vychází zevnitř. Její zdroj pramení...  více >

Výpravy

Mezi vývojové potřeby dětí ve věku 6-12 patří vyjít ven, opustit školní lavice a prostředí školy. Školní děti chtějí poznat skutečný svět a porozumět tomu, jak funguje. Na poznání světa jim ale samotná školní lavice brzy přestává ...  více >

Vzdálenostní hry

V období 0-6 si děti trénují a budují paměť. Hry na vzdálenost, které hrajeme se smyslovým materiálem, poskytují dětem možnost posílit si „mentální svaly.“ Typická hra na vzdálenost je třeba tato: dítě si vybere jeden tvar z ...  více >

Z
Zapálení pro objevování jazyka

Od prvních dní v Montessori třídě mají děti možnost naslouchat nejrůznějším příběhům o věcech, které dobře znají. Důraz je kladem na pravdivé příběhy vycházející z reálného života. Písničky, básničky a rýmy jsou každodenní so...  více >

Zdvořilostní cvičení

Jedna z oblastí praktického života. Jedná se o ukázky, které demonstrují pozitivní společenské chování, které pomáhá malým dětem pochopit fungování ve skupině a vybaví je znalostmi sociálně přijatelného chování (umění od srdc...  více >

Zvukové hry

Mnoho dětí umí odříkat abecedu, ale často se stává, že nejsou schopny rozpoznat jednotlivé hlásky ve slově (sluchová analýza jednotlivých zvuků ve slovech) nebo si nejsou vůbec vědomé toho, že slova jsou tvořena ze specifický...  více >