PhDr. Miroslava Blažeková, PhD.

Lektorka

PhDr. Miroslava Blažeková, PhD. (1962) pracovala tridsať rokov ako vysokoškolská pedagogička na Katedre hudby na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína  Filozofa v Nitre. Špecializuje sa na didaktiku a metodiku hudobnej výchovy v MŠ a ZŠ. Je absolventkou kurzov Orffovho Schulwerku na Univerzite Mozarteum v Salzburgu a kurzov Montessori-pedagogiky pre vek 0 – 3, 3 – 6 a 6 – 12 rokov v Montessori ČR v Prahe. Momentálne vyučuje na konzervatóriu a v základnej umeleckej škole v Nitre, kde vedie elementárnu hudobno-pohybovú výchovu pre 3 – 6-ročné deti. Je lektorkou a organizátorkou tvorivých hudobno-pohybových dielní pre učiteľov hudobnej výchovy rôznych stupňov a typov škôl.